Person­vern og informasjons­kapsler

Gjennomgang av hvilke person­opp­lysninger vi samler, og hvordan disse blir brukt, delt og beskyttet.

Denne policyen for personvern («Policy») beskriver hvilke person­opplysninger som blir samlet og frem kalt (behandlet) når du bruker Odda Buss AS nett­steder («Nettstedene»), for eksempel https://www.trolltunga-shuttle.com, og Odda Buss ASs evt. mobil­applikasjoner (våre «Apper»). Denne Policyen beskriver hvilke typer person­opp­lysninger som blir samlet når du bruker våre Nett­steder og Apper og hvordan dine personopplysninger blir brukt, delt og beskyttet. Den beskriver også hvilke valg du har vedrørende dine personopplysninger og hvordan du kan kontakte oss.

HVEM er ansvarlig for be­handlingen av dine person­opplysninger?

Hvilke av Odda Buss ASs juridiske enheter som er ansvarlig for be­handlingen av dine personopplysninger vil avhenge av din interaksjon med våre Nettsteder og Apper, og hvor i verden du befinner deg.

Odda Buss ASs relevante tilknyttede selskap er i det følgende be­tegnet som «Odda Buss AS» eller «vi».

HVILKE person­opplysninger vi samler inn, og NÅR

Vi ber deg om visse typer personopplysninger for å kunne levere pro­dukter og tjenester som du ønsker. Dette gjelder for eksempel når du gjennomfører et kjøp, ber om å motta med­delelser, oppretter en bruker, deltar på våre arrangementer eller konkurranser, eller ved ditt besøk på en av våre Nettsteder eller bruk av Apper.

Person­opp­lysninger som kan om­fattes er din(e):

 • Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og din fysiske adresse
 • Innloggings- og brukerinformasjon, inkludert brukernavn, passord og unik bruker ID
 • Personlig informasjon, inkludert kjønn og fødselsdato
 • Betalings- eller kredittkort informasjon
 • Bilder/fotografier og videoer
 • Personlige preferanser slik som dine markedsførings- og cookie­preferanser

Vi bruker ytterligere personopplysninger for å muliggjøre visse funksjo­naliteter på våre Nettsteder og Apper eller tjenester, i tillegg til opti­malisering av Nettsteder og Apper. Vi ber for eksempel om tilgang til din telefons geo­grafiske plassering for å kunne loggføre dine kon­takter for å muliggjøre interaksjon med dine venner, din kalender for å kunne opp­rette et arrangement, eller ditt brukernavn på sosiale nett­verk for å kunne legge ut innhold fra en App til et sosialt nettverk.

Person­opp­lysninger som kan omfattes er din(e):

 • Bilder, kontakter og kalenderinformasjon
 • Informasjon vedrørende sosiale nettverk, inkludert ditt brukernavn og enhver informasjon fra dine offentlige tilgjengelig innlegg om Odda Buss ASs eller din kommunikasjon med oss

Ved bruk av våre Nettsteder eller Apper vil informasjon automatisk samles inn og deles med Odda Buss ASs av dine tekniske platt­former som yter tjenesten. Din nettleser eller mobile enhet vil for eksempel dele data med Odda Buss ASs når disse samhandler med Odda Buss ASs nett­steder eller Apper. Mer in­formasjon om denne praksisen finnes i avsnittet om Cookies (informasjonskapsler) og Pixel tags (sporings­bilder) nedenfor. Informasjon som omfattes er:

 • Enhet ID, anrops­tilgjengelighet, nett­verkstilgang, lagrings­informasjon og batteri-informasjon
 • Cookies (informasjons­kapsler), IP-adresse, forespørsel/respons proto­koller, data som identifiserer din nettleser og versjon, sporings­bilder og tags

Verktøy som administrerer hva vi samler inn

Når du bruker våre Apper, vil vi også informere deg og om vår inn­samling og bruk gjennom standardiserte tillatelser i app butikker, mobil­operativsystem og gjennom din App opplevelse. Vi vil også be om ditt samtykke der det er nødvendig.

I mange tilfeller vil din nettleser eller plattform til din mobile enhet gi deg tilleggsverktøy som gir deg anledning til å kontrollere når din enhet samler inn eller deler særskilte kategorier av informasjon. For eksempel kan din mobile enhet eller nettleser tilby verktøy som gir deg anledning til å administrere bruk av cookies (informasjonskapsler) eller lokasjonsdeling. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med og bruke disse tilgjengelige verktøyene på dine enheter.

HVOR­FOR og HVOR­DAN vi bruker (behandler) dine person­opplysninger

Vi bruker personopplysningene vi samler inn fra deg på følgende måter:

For å levere funk­sjonaliteten til Nett­stedene, Appene og tjenestene etter din an­modning

Når du bruker våre Nettsteder eller Apper vil vi bruke opplysninger til å levere produktene eller tjenestene du har valgt. Hvis du for eksempel gjør et kjøp på https://www.trolltunga-shuttle.com, eller deltar på et arrangement eller en promo­tering, vil vi bruke kontakt­informasjonen din til å komm­unisere med deg om kjøpet, arrangementet eller promo­teringen.

For å gi informasjon om våre produkter, tjenester, arrange­menter, og for andre markeds­førings­formål

Når du oppretter en brukerkonto hos Odda Buss AS, kan vi bruke informasjonen du gir oss, i tillegg til informasjon fra andre Odda Buss ASs kilder, slik som ditt bruk av Odda Buss ASs Nettsteder og Apper, dine besøk eller kjøp gjort i Odda Buss ASs butikker, din del­takelse på Odda Buss ASs arrangementer og konkurranser (alternativt gjennom andre selskaper som er tilknyttet Odda Buss AS) for å sende personlige budskap om produkter eller tjenester som kan være av inte­resse for deg.

For å drive, forbedre og vedlikeholde vår virksomhet og våre produkter og tjenester

Vi kan bruke informasjonen du gir oss til å drive vår virksomhet. Når du for eksempel foretar et kjøp, kan vi bruke disse opp­lysningene til regnskap, revisjon og andre interne funksjoner. Som et annet eks­empel, kan vi bruke data om hvordan du bruker produktene og tjen­estene til å forbedre din brukeropplevelse, til å hjelpe oss med å diag­nostisere tekniske problemer og problemer med tjenestene, og opti­malisere våre Nettsteder og Apper.

Til å beskytte våre eller andres rettigheter, eiendeler eller sikkerhet

Vi kan også bruke opplysninger om hvordan du bruker våre Nettsteder og Apper til å for­hindre eller oppdage svindel, misbruk, ulovlig bruk og brudd på våre Bruksvilkår og for å etterkomme rettskjennelser, an­modninger fra offentlige instanser eller for å overholde lover som kommer til anvendelse.

For generelle forsknings- og analyseringsformål

Vi bruker informasjon om hvordan våre besøkende bruker våre Nett­steder, Apper og Tjenester for å kunne forstå kundeadferd eller pre­feranser. Vi kan for eksempel bruke informasjon om hvordan be­søk­ende på https://www.trolltunga-shuttle.com søker etter – og finner produkter for å kunne optimalisere måten vi organiserer og presenterer ulike pro­dukt­tilbud på vårt Nettsted.

Andre Formål

Vi kan også bruke dine person­opplysninger på andre måter, og vil gi særskilt varsel ved tids­punktet for innsamling og inn­hente ditt samtykke, der dette er nødvendig.

DELING av dine person­opp­lysninger

Odda Buss ASs deling

Odda Buss AS deler dine personopplysninger med:

 • Odda Buss ASs tilknyttede selskaper og partnere for formålene beskrevet over
 • Tredjeparts tjenesteytere som behandler person­opplysninger på vegne av Odda Buss AS, for eksempel for å behandle kredittkort og betalinger, forsendelser og leveranser, forvalte og drifte våre data, distribuere e-post, forskning og analyse, lede merke- og produktpromotering, i tillegg til administrering av særskilte tjenester og funksjoner
 • Andre tredjeparter i den utstrekning det er nødvendig for å: (i) etterkomme an­modninger fra offentlige instanser, en rettskjennelse eller for å overholde lover som kommer til anvendelse; (ii) forhindre ulovlig bruk av våre Nettsteder og Apper, eller brudd på våre Nett­steders og Appers Bruks­vilkår og våre retningslinjer; (iii) beskytte oss mot krav fra tredjepart; og (iv) bistå med forebygging av svindel eller undersøkelse av svindel (for eksempel forfalskning).

Vi kan også overføre dine person­opplysninger som er i vår besittelse dersom vi overdrar hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (inkludert i tilfelle av en reorganisering, oppdeling, avvikling eller likvidasjon).

Din deling

Når du bruker visse sosiale funksjoner på våre Nettsteder eller Apper, kan du opprette en offentlig profil som inneholder informasjon slik som ditt bruker­navn, profilbilde og hjemsted. Du kan også dele innhold med dine venner eller offentligheten, inkludert informasjon om din kunde­aktivitet. Vi oppmuntrer deg til å bruke verktøyene vi tilbyr for å administrere Odda Buss ASs sosiale deling slik at du kan kontrollere hvilken informasjon du gjør tilgjengelig gjennom Odda Buss ASs sosiale funksjoner.

BESKYTTELSE og ADMI­NISTRA­SJON av dine person­opplysninger

 • Kryptering og sikkerhet: Vi bruker en variasjon av tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak, inkludert kryptering og autenti­fikasjons­verktøy, for å ivareta sikkerheten av dine person­opp­lysninger. Dine personopplysninger blir oppbevart bak sikre nettverk som bare et begrenset antall personer med særskilte ad­gangs­rettig­heter har tilgang til.
 • Internasjonale overføringer av personopplysninger: Person­opp­lysningene vi samler inn og fremkaller (behandler) på våre Nett­steder og Apper vil bli oppbevart i EU/EØS.

Noen av mottakerne av personopplysninger som Odda Buss AS deler dine person­opplysninger med kan holde til i andre land enn det landet som dine person­opplysninger opprinnelig ble innsamlet fra. Lovene i disse landene vil ikke nødvendigvis gi samme grad av beskyttelse for person­opplysninger som det landet hvor du opprinnelig ga dine person­opplysninger. Når vi overfører dine person­opplysninger til mot­takere i andre land, vil vi likevel beskytte denne informasjonen slik som beskrevet i denne Policyen og i samsvar med gjeldende rett.

Hvis du holder til i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits, vil vi treffe tiltak for å overholde lovpålagte krav som kommer til anvendelse og sikre et tilfredsstillende beskyttelsesnivå ved over­føringen av person­opplysninger til mottakere i land utenfor EØS eller Sveits.

 • Lagring av dine opp­lysninger: Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge vi ser det er nødvendig for å gjennomføre formålet med innsamlingen, med mindre noe annet følger av loven. Du har på forespørsel rett til å få opplyst av oss om vi behandler opplysninger knyttet til din person eller ikke.
 • Dine rettigheter relatert til dine personopplysninger: Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger. Du har også rett til innsyn i dine opplysninger, og til å kreve endring og/eller retting, begrensning i bruk og sletting, så langt loven tillater oss til å utføre dette. Du kan også kreve at person­opplysninger om deg som behandles hos oss overføres til en annen behandlings­ansvarlig om dette er teknisk mulig. Innsynsretten omfatter rett til vederlagsfritt å be om en kopi av dine person­opplysninger som behandles av oss i et vanlig brukt format.

Du kan kontakte oss for å utøve din rett til innsyn, endring, retting eller sletting, eller for å gjøre inn­vendinger mot behandlingen av dine personopplysninger via kontakt­informasjonen nederst på siden, eller ved å sende en e-post til oddabuss@gmail.com.

Sist redigert 21. nov, 2020, 23:53.